Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2014

patrizia
4979 d1a5
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaprzeblyski przeblyski
patrizia
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viacreure creure

May 22 2014

patrizia
1752 241a 500
Reposted fromposzum poszum viapouler pouler
patrizia
Reposted fromperseweracje perseweracje viapouler pouler
patrizia
patrizia
Reposted fromposzum poszum viapouler pouler
patrizia
9852 1831
Reposted frommiischa miischa viapouler pouler

April 30 2014

patrizia
When I met you, flowers started growing in the darkest parts of my mind.
— Unknown
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viawrazliwa wrazliwa
patrizia
4307 6547
Reposted fromMuppet Muppet viaBeLikeBlair BeLikeBlair
0423 1a3d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacreure creure
patrizia
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapomnieć?
— S. J. Lec
patrizia
patrizia
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viamalinowowa malinowowa
patrizia
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viamalinowowa malinowowa
patrizia
czuje Twój zapach na moich rękach
Reposted fromhighsoul highsoul viacreure creure
patrizia
9820 2207
łapeczki :))
Reposted fromIriss Iriss viamalinowowa malinowowa
patrizia
0311 9035
Reposted fromlenka024 lenka024 viamalinowowa malinowowa
patrizia
Reposted fromsapnai sapnai viamalinowowa malinowowa
2281 3d58
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamalinowowa malinowowa
patrizia
jessica de ruiter by katrina dickson 6
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl